< Chemingstav s. r. o. logo2.gif(10 kb)
 
     

PRÁVNÍ ROZBOR V SOUČASNOSTI PLATNÉ LEGISLATIVY ČR
( z hlediska povinnosti využívat odpady )

Níže uvedený výběr § ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech je zaměřen na ty pasáže zákona, které určují povinnosti původcům odpadů v těchto oblastech:
  • předcházení vzniku odpadů a omezování jejich množství a nebezpečných vlastností
  • přednostního využívání odpadů před pouhým odstraněním
Dále odpady, které nesmějí být ukládány na skládku
  • vytříděné využitelné složky z komunálních odpadů
  • zákazu ukládání využitelných a kompostovatelných odpadů na skládky
  • zákazu ukládání neupravených odpadů na skládky - např. úprava ke snižování objemu - lisování, snížení množství - třídění
  • sankce za neplnění výše uvedených povinností
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech :

§ 10 Předcházení vzniku odpadů
odst. 1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právnimi předpisy.
odst. 2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

§ 11 Přednostní využívání odpadů
odst. 1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tínmto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
odst. 3) Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům.

§ 16 Povinnosti původců odpadů
odst. 1) Původce odpadů je povinen:
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11
e) shromaždovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorie

§ 21 Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů
odst. 4) Na skládky je zakázáno ukládat odpady stanovené prováděcím právním předpisem, odpady, které mohou mít při jejich smíšení negativní vliv na životní prostředí, a neupravené odpady, s výjimkou odpadů stanovených prováděcím právním předpisem, a odpadů, u nichž ani úpravou nelze dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. § 21, odst. 5 písm. a) Ministerstvo stanoví vyhláškou (č. 383 - § 10) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek

§ 4 Další základní pojmy. Pro účely tohoto zákona se rozumí
písm. k) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností


Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

§ 10 Pro účely této vyhlášky se rozumí:
b) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír!),
f) úpravou směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku - minimálně vytřídění nebezpečných složek, komodit určených ke zpětnému odběru a využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. e) a § 17 odst. 3 zákona.

§ 11 Technické požadavky na skládky odpadů a podmínky provozu a uzavírání skládek
odst.8) Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka se nevztahuje na odpad inertní, pro který je úprava technicky neproveditelná, a na odpad, u kterého ani úpravou nelze dosáhnout snížení jeho objemu nebo snížení, případně odstranění jeho nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze č. 11.

Příloha č. 11 Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku.
Tato vyhláška vychází z přílohy č. 4 zákona - způsoby a postupy považované za úpravu odpadů dle § 4 písm. k) a detailněji popisuje jednotlivé typy úprav, např. třídění, odvodnění, snížení objemu atp.

Příloha č. 9 Podmínky, které musí splňovat odpady ukládané na skládky a odpady využívané v podzemních prostorách a na povrchu terénu
odst.1) Biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanovených v programu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj. snížit tento podíl do roku 2010 na 75%, do roku 2013 na 50% a do 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biogicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995).

Příloha č. 8 Přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin:

odst. 2) Využitelné odpady podle § 11 zákona, včetně složek již vytříděných z komunálních odpadů.

odst. 3) Neupravené odpady s výjimkou inertních odpadů, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpadů, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.

odst. 16) Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu (skupiny 20 00 00 dle Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 1 prílohy č. 9 této vyhlášky a s výjimkou odpadů ukládaných do skládek již provozovaných se zavedenou výrobou bioplynu v souladu s provozním řádem skládky.

§ 66 zákona - Pokuty fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám

odst. 4) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce právnické osobě, která ukládá na skládku odpady, které
písm. e) jsou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem zakázány ukládat na skládku, nebo při ukládání odpadů na skládku nedodržuje podmínky stanovené prováděcím právním předpisem.

odst. 1) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.

odst. 5) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný okresní úřad nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto zákona.

U nejvyšší pokuty uvedené v odst. 4 písm. e) za skládkování zakázaného odpadu, je jasně dáno, že se původce odpadu nezbaví odpovědnosti tím, že odpad od něho skládka převzala, ale dostane pokutu i on za to, že vůbec neupravený či zakázaný odpad na skládku předal!

Dále je třeba si obecně k otázce využívání odpadů uvědomit fakt, že bude ze strany kontrolních orgánů zvyšován tlak na plnění této povinnosti u původců už i vzhledem ke skutečnosti přistoupení ČR k EU a tím taxativně daného růstového progresu k naplnění kvoty procenta využitelných odpadů, kdy se ČR dlouhodobě musí dostat ze současného stavu ve využití odpadů na úrovni cca 30% k úrovni dané hladinou EU, tj. 70 %!

Chemingstav s.r.o.
Ladova 176, Liberec 17, 460 14
Mail: kolar@chemingstav.cz
Mobil: 602 473 272
Pevná: 48 272 68 05(6)

Ing.Kolář Vlastimil     
jednatel             

Copyright 2007 Chemingstav. All rights reserved.
small_4.jpg(50 kb) Chemingstav - Recyklace odpadů
   Tohle se fakt vyplatí přečíst