<< Chemingstav s. r. o. logo2.gif(10 kb)
 
     

KALOVÉ VÝLISKY

zpracujeme Vám studii optimálního nakládání s kaly
 • stanovíme optimální parametry lisování -> výběrem vhodného lisu dosáhneme snížení obsahu vody v kalu, za jejíž odvoz již neplatíte a navíc se sníží objem a zlepší konzistence ( zpracovatelnost ) kalu , což umožňuje jeho další využití
 • provedeme studie složení vstupních surovin do výroby a jejich náhradu vhodnějšími z pohledu umožnění dalšího využití odpadu (odstranění případných nebezpečných vlastností )
 • za předpokladu splnění výše uvedených kroků jsme schopni surovinu, která je v současnosti odpadem, legislativně převést po technologickém dořešení výroby do kategorie "VÝROBEK" s garantovanými tech.parametry pro odběratele. Tímto úkonem se vám zároveň sníží administrativní náročnost oproti běžnému nakládání s odpadem
 • zoptimalizujeme dopravu - logistika vč. stanovení optimální velikosti úložné plochy ve vašem závodě (výlisky vozíme v soupravách se zvýšenými korbami z důvodů snížení nákladů na dopravu )
 • provedeme ekonomické vyhodnocení všech navržených změn


SMĚSNÉ OBALY

opět jako v předchozím případě Vám zpracujeme studii optimálního nakládání se směsnými obaly
 • stanovíme podíl jednotlivých složek odpadu - výsledek určí, zda mj. je povinnost třídit pro Vás daná zákonem
 • materiálové využití vytříděných složek má přednost před jiným využitím. V tomto případě se tedy odpad musí vytřídit do takové formy, aby jej mohly odebírat sběrné suroviny nebo aby mohl být využit např. jako alternativní palivo. S nevytříditelným zbytkem se dále nakládá jako s komunálním odpadem
 • pro lepší manipulaci s výtříděným papírovým odpadem navrhneme optimální typ lisu - za slisovaný papír zaplatí sběrné suroviny vyšší výkupní cenu a Vám klesnou náklady za dopravu z důvodu menšího objemu
 • provedeme ekonomické vyhodnocení všech navržených změn


VYČERPANÉ MOŘÍRENSKÉ LÁZNĚ

Vyčerpané mořírenské lázně používáme pro výrobu dalších produktů ( výrobků ) a proto jsme schopni Vám nabídnout velice zajímavé ceny za jejich odběr vzhledem k jejich materiálovému využití. Pro bezproblémový odběr je však nutné dodržovat několik důležitých zásad:
 • Aby bylo možné vyčerpané mořírenské lázně použít pro další zpracování musí legislativně splňovat požadavky dané zákonným rámcem. Celý tento legislativní proces mají naši technici standardně zvládnutý a v rámci inženýrské činnosti jsme schopni pro vás zajistit vyhotovení veškerých potřebných dokumentů.
 • Dále je nutné ze strany původce zajistit stálé parametry lázně. Realizaci nutných změn ve Vaší výrobě zajistíme ve spolupráci s našimi techniky. Také pohled pracovníků na mořírně je nutno změnit - nejedná se nadále o odpad, ale o produkt a jako k produktu je zapotřebí se k vyčerpané lázni, i k celému procesu jejího vzniku, chovat.
 • Jelikož vyčerpané mořírenské lázně odebíráme pro další zpracování, nebudou již nadále pro Vás odpadem, což se pozitivně odrazí ve Vaší celkové bilanci produkovaných odpadů. Navíc tak plníte zákonnou povinnost odpady využívat.
 • Pro zlepšení ekonomiky dopravy odvážíme vyčerpané mořírenské lázně ve velkoobjemových cisternách s kapacitou cca 22 m3 lázně. Tomu samozřejmě musí odpovídat Vaše skladovací prostory. Situaci lze řešit výstavbou nových betonových jímek s chemickou izolací nebo jímek z polypropylenu. Zvýšení stávající kapacity lze také provést pomocí 1m3 kontajnerů ( repasovaných ), které jsme schopni zajistit za velmi zajímavé ceny.
 • Velkoobjemové cisterny mají bohužel horší manévrovací schopnost a proto je nutné před prvním odvozem na místě posoudit, zda cisterna všude bez problémů projede. Posouzení provede náš technik.
 • Velkoobjemové cisterny nejsou vybaveny vývěvou, proto čerpání probíhá pomocí ponorného čerpadla. Před prvním odvozem je nutné s dostatečnou rezervou odhadnout potřebnou délku čerpací hadice. Posouzení opět provede náš technik.
 • Protože vyčerpané mořírenské lázně používáme jako vstupní surovinu pro další výrobu musí odběr vyčerpané lázně probíhat v pravidelných cyklech (týden, 14 dní …)
 • Chemingstav s.r.o.
  Ladova 176, Liberec 17, 460 14
  Mail: kolar@chemingstav.cz
  Mobil: 602 473 272
  Pevná: 48 272 68 05(6)

  Ing.Kolář Vlastimil     
  jednatel             

Copyright 2007 Chemingstav. All rights reserved.
small_4.jpg(50 kb) Chemingstav - Recyklace odpadů
   Příklady z praxe aneb takhle to děláme